2021 Portfolio

My favourite photograph, is the one i take tomorrow

Pete Souza, Presidential Photographer